PGS. TS. Phạm Ngọc Đỉnh

Giảng viên thỉnh giảng

Môn giảng dạy: Lịch sử Công đoàn và Giai cấp công nhân

 

TS. Nguyễn Văn Thanh

Giảng viên thỉnh giảng

Môn giảng dạy: Luật lao động và các luật liên quan đến lao động

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Huỳnh Minh Tâm

Giảng viên thỉnh giảng

Môn giảng dạy: Tâm lý quản lý

 

ThS. Nguyễn Minh Quang

Giảng viên thỉnh giảng

Môn giảng dạy: Tâm lý người lao động

 

ThS. Nguyễn Tiến Huy

Giảng viên thỉnh giảng

Môn giảng dạy: Hành vi tổ chức

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trang 1 / 3