ThS. Hà Thị Là

 

 

 

Phó Khoa Lao Động & Công Đoàn

Giảng viên cơ hữu

Môn giảng dạy: Tổng quan lao động công đoàn; Kiến tập 4

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.