TS. Nguyễn Đình Hòa

Trưởng Khoa Lao Động & Công Đoàn

Giảng viên cơ hữu

Môn giảng dạy: Tâm lý học nhân cách

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Hà Thị Là

 

 

 

Phó Khoa Lao Động & Công Đoàn

Giảng viên cơ hữu

Môn giảng dạy: Tổng quan lao động công đoàn; Kiến tập 4

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ThS. Dương Ngọc Minh Triết

Giảng viên cơ hữu

Môn giảng dạy: Công đoàn với bảo hộ lao động; Kiến tập 1

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Hoàng Thị Tường Vinh

 

Giảng viên cơ hữu

Môn giảng dạy: Nguyên lý Quan hệ lao động; Hành vi tổ chức; Văn hóa đa quốc gia

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.